Sunday, July 1, 2018

Syiah Zaidiyah, Awalnya dekat dengan Ahlus-Sunnah, namun kemudian merapat ke Imamiyah

Sekte Syiah Zaidiyah didirikan oleh Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ia salah satu imam Ahlul- Bait ( keluarga Nabi), yang merupakan cucu Khalifah Ali bin Abi Thalib ra dari jalur Husain. Ulama yang lahir antara tahun 75-80 H ini hidup di masa yang sama dengan imam Abu Hanifah.

Imam Zaid besar dalam lingkungan para ahli agama dari kalangan Alawiyin seperti Imam Muhammad bin al-Hasan, sepupu ayahnya. Juga mengambil ilmu dari kakaknya, Imam Muhammad al-Baqir, seorang ahli fiqh dari Ahlul Bait.


Meski dekat dengan kalangan Alawiyin, namun Imam Zaid bergaul dengan berbagai kalangan. Wajar kalau  muridnya banyak yang bukan dari kalangan Alawiyin seperti Imam Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri.

Kecerdasannya diakui oleh Imam Abu Hanifah, “ Aku tidak melihat ada yang lebih pintar daripada Imam Zaid di zamannya, dan juga tidak menemukan orang yang bisa secepat seperti Imam Zaid dalam menjawab pertanyaan, serta lugas penjelasannya.” (Khoiruddin al-Zirkily, al-A’lam).

Meski Imam Zaid dimasukkan sebagai salah satu imam tokoh Syiah, namun pandangannya sangat berbeda dengan Syiah pada umumnya. Kelompok Syiah biasanya menyebut Abu Bakar Shidiq dan Umar bin Khatab RA sebagai perampas kekuasaan. Imam Zaid menentang pendapat tersebut. 

Suatu saat sekelompok orang Syiah berkata kepadanya, “Wahai Imam (Zaid), tabarra’ (berlepas diri)-lah dari Abu Bakar dan Umar. Kalau kau sudah ber-tabarra’ dari keduanya, kami akan membaiat anda!”

Imam Zaid tegas menjawab, “Tidak!Aku tidak akan berlepas diri dari mereka berdua.”
“Kalau begitu, kami menolakmu (rafadh)!”

Kata Imam Zaid, “Baik, pergilah kalian! Kalian semua adalah rafidhah (penolak/penentang).
Sejak saat itulah istilah “rafidhah” digunakan bagi mereka yang membenci dan menentang Abu Bakar dan Umar. Sedangkan nama “Zaidiyah” digunakan bagi pengikut Imam Zaid dalam panadangannya terhadap Abu Bakar dan Umar. (Ali bin Ibrahim al-Halabi, aas-sirah al-Halabiyah, 2/49).

Syiah Zaidiyah tidak menghina Abu Bakar dan Umar. Hanya saja lebih mendahulukan atau mengutamakan Ali bin Abi Thalib Ra ketimbang keduanya. (Muhammad al-Khudhari bik, Tarikh at-Tasry’ al-Islami).

Sebagaimana Ahlus-Sunnah, Zaidiyah menentang dan tidak membenarkan nikah mut’ah (kontrak). Namun meski secara ushul Zaidiyah dekat dengan Ahlus-Sunnah, namun beberapa hal cenderung ke Mu’tazilah.

Perbedaan dengan Ahlus-Sunnah terjadi dalam masalah furu’iyah (cabang) seperti dalam hal mengusap dua khuf (alas kaki) dalam bersuci. Juga mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita kitabiyah, baik Nasrani atau Yahudi. Sedangkan mazhab Ahlus-Sunnah membolehkan. (Al-Hafnawi, al-Fath al-Mubin fi Ta’rif Musthalah al-Fuqaha’ wa al-Ushuliyin)

Bergeser ke Imamiyah 

Pemikiran Imam Zaid dibukukan oleh muridnya yang bernama Abu Khalid bin Amr bin Khalid al-Washity. Riwayat hadistnya disebut dengan majmu’ al-Hadist, sedangkan riwayat fiqihnya (fatwa dan ijtihad) disebut dengan Majmu’ al-Fiqh. Kedua kitab induk ini disebut oleh kebanyakan ulama Zaidiyah dengan istilah al-Majmu’ al-Kabir. Kitab ini menjadi rujukan Syiah Zaidiyah (Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, hal 657-658)

Pembahasan kitab ini sama dengan fiqh Mazahib al-Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) di kalangan Ahlus-Sunnah. Menurut para ulama , fiqh Zaidiyah hampir sama dengan fiqh Mzahib al-Arba’ah. Khususnya dalam masalah ibadah dan masalah-masalah yang fardhu.

Dalam melakukan ijtihad, Imam Zaid mendasarkan pada al-Qur’an, as-Sunnah, qiyas, dan akal. Juga memasukkan istihsan dan mashlahah mursalah ke dalam pembahasan qiyas. (Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, hal 663).

Dalam menerima Hadist, mazhab ini tidak diskriminatif. Mereka tidak mempermasalahkan periwayatan Hadist dari semua Sahabat, walaupun tidak mendukung Ali sebagai Khalifah. Berbeda dengan mazhab Syiah Imamiyah yang tidak mau menerima riwayat selain dari kalangannya sendiri. Karenanya wajar jika banyak pendapat fiqh Syiah Imamiyah yang berbeda dengan Ahlus-Sunnah, bahkan dengan Mazhab Zaidiyah sekalipun.

Setelah Imam Zaid meninggal, metode ini diteruskan oleh murid-muridnya. Mereka menyebutnya Ushul Aimah al-Zaidiyah atau Ushul Fiqh Zaidiyah.

Ijtihad dalam mazhab ini tidak terbatas dilakukan oleh keluarga Husain bin Ali bin Abi Thalib, tetapi juga membolehkan dari keluarga Hasan bin Ali bin Abi Thalib. (Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, hal 667). Initinya, ijtihad dalam mazhab ini sangat terbuka.

Ulama-ulama yang terkenal dari Mazhab Zaidiyah antara lain Hasan bin Shalih bin Hay (168 H), Hasan bin Zaid bin Muhammad yang bergelar Imam Da’i ila al-Haq (imam pengajak kepada kebenaran) yang juga menjadi raja di Tabaristan pada tahun 250-270 H, Qasim bin Ibrahim al-Alawi dan cucunya al-Hadi Yahya bin Husain bin Qasim, Abu Ja’far al-Muradi. (Subhi al-Mahshani, falsafah at-Tasyri fi al-Islam, hal 62).

Juga ada imam San’ani pengarang kitab Subulus-Salam dan muridnya Imam Syaukani dengan karyanya Nailul-Authar. Kedua kitab tersebut menjadi pegangan kalangan Ahlus-Sunnah.
Pengikut Zaidiyah terbesar di Hijaz, Iraq, Yaman, dan sebagian kecil di negeri-negeri Muslim.
Sayangnya, kedekatan dengan Ahlus-Sunnah itu tidak diikuti oleh generasi penerusnya. Terbukti pada abad 20-an, mereka lebih memilih mendekat ke syiah Imamiyah.

Atas pertimbangan di atas, pendiri Nahdlatul Ulama, KH  Hasyim Asy’ari, mewanti-wanti agar kaum Nadhliyin menjauhi Syiah Zaidiyah. Hal ini ditegaskan dalam beberapa karyanya seperti Muqaddimah Qanun Asasi li jam’iyyah Nahdlatul ‘Ulama’, Risalah Ahlus-Sunnah wal Jama’ah, an-Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyid al-Mursalin. Dan at-Tibyan fi Nahyi ‘an Muqatha’ah al-Arham wa al-Aqrab wa al-Akhwan.
 
Dalam kitab kitab itu, kiayi Hasyim sangat gamblang memberikan kritik terhadap ajaran Syiah. Menurutnya, baik Syiah Imamiyah maupun Zaidiyah adalah mazhab yang tidak benar. *Bahrul Ulum/suara Hidayatullah.
Catatan : sumber diambil dari majalah Hidayatullah edisi Juni 2018/Ramadhan 1439 H.


Artikel Terkait