Prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Diantaranya Sulit Ditemukannya Orang Faqir Miskin Untuk Menerima Zakat


WARTANUSANTARA.ID|SEJARAH--
Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam al-Quraisy Al-Umawi. Nama ibunya adalah Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khatab. Ia dilahirkan pada tahun 61 H di Helwan Mesir.

Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik menikahkan puterinya (Fatimah) dengan Umar bin Abdul Aziz.

Pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Umar diangkat sebagai wakilnya di Syam. Khalifah Sulaiman selalu bermusyawarah dengan Umar bin Abdul Aziz dalam banyak hal.


Umar bin Abdul Aziz dibai'at sebagai Khalifah pada tahun 99 H setelah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia. Masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 hingga 101 H. Dia adalah Khalifah yang ke-VIII Bani Umayyah.

Sebelum menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz hidup dalam mewah lagi kaya. Namun ketika diangkat jadi Khalifah berubah drastis, Umar hidupnya lebih zuhud.

Berikut prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz selamat menjabat :

1. Menghapus berbagai kebijakan zalim dari masa-masa sebelumnya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

2. Mengangkat para hakim dan para komandan perang dari orang-orang pilihan seperti Hasan Al-Bashri, Al-Fazari, Iyas bin Mu'awiyah, dan sebagainya.

3. Menaikkan gaji para pegawai sampai 300 dinar. Tujuannya adalah agar mereka tidak mengharapkan bantuan dari rakyat.

4. Memerangi orang-orang Khawarij yang mengadakan pemberontakan.

5. Orang-orang fakir mendapatkan santunan

6. Para pemuda dinikahkan

7. Persediaan Baitul Mal ( gudang negara) sangat melimpah

8. Hingga pada masanya tidak ada orang fakir yang mau menerima shadaqah dan zakat.

Sumber diolah dari 
- Buku Sejarah Daulah Umawiyah dan Abbasiyah karya Ali Muhammad Ash-Shallabi
- Buku Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah karya Syaikh Muhammad Sa'id Mursi.


0/Post a Comment/Comments